Festék Érd

Kategóriák

Reklám

Reklám

Akciós termékek

Jelenleg nincsen akciós termék

 

WEBSHOP SZOLGÁLTATÁSUNK NEM ÜZEMEL, RENDELÉST NEM ÁLL MÓDUNKBAN FOGADNI!!

Általános szerződési és felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, vagy aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.  A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségünkön rendelkezésre állunk.

Jogszabályi háttér:

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;

b) automatából történő értékesítésre;

c) nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésre;

d) az építési szerződésre;

e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;

f) az árverésen kötött szerződésre.

(4) Nem kell alkalmazni a 2–6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit

a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá

b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.

(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

2. § (1) A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon;

b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;

c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;

d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;

e) az elállás jogáról (4. és 5. §);

f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;

g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;

h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

(2) A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.

(3) Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)–e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban – papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón – a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de – kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik – legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)–e) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;

b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;

c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);

d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.

(4) E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig

gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

6. § (1) Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a vállalkozás által nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a vállalkozás előzetes megállapodásán alapul. A vállalkozás köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

7. § (1) Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a vállalkozás a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a fogyasztó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a vállalkozáshoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

(2) Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

(3) Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

8. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vállalkozás a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. § A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.

(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni.

11/A. § A 2. és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.

12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2)

(3) Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével.

 

Üzemeltetői adatok: Név: E.P. Szolgáltató Bt; Cím: 2030 Érd, Riminyáki út 90.; Pest Megyei Cégbíróság- Cg.13-06-015117; adószám: 24509747-2-13 , Kapcsolattartó: Kovács Pál +36 20 371 9445

Webáruházunk gyári csomagolású festék és vegyi áru termékeket forgalmaz és szállít ki.

A termékről megjelenített fotók illusztrációk, bizonyos mértékben eltérhetnek a valóságtól (pl. a gyártó időközben változtat a csomagoláson).  A feltűntetett árak bruttó fogyasztói árak, tartalmazzák a 27% ÁFA-t.

Rendelési információk: Érvényes rendelés elküldése csak regisztráció útján lehetséges. Regisztrációra a kosár megtöltése előtt és után is van lehetőség. A termékek kiválasztását követően a kosár mezőben a fizetés fülre kattintva az oldal végigkalauzolja a vásárlót az adatok megadásától a kiszállítás típusának kiválasztásáig. Utolsó lépés a megrendelés megerősítése, amely után a ténylegesen rendszerünkbe kerül a rendelés.

A rendelés menete lépésről-lépésre:

  1. Tegye a kiválasztott terméket kosárba a „kosárba tesz” ikonra kattintva, ezt ismételje valamennyi megvásárolni kívánt termékkel!
  2. Ha minden megvásárolni kívánt termék a kosárba került, akkor a kosár mezőben található „Fizetés” ikonra kattintson! Ezt követően a Regisztrácó, vagy már regisztrált felhasználó esetében a belépés következik e-mail cím és jelszó megadásával. A felső vízszintes sávban az Összegzés mezőre kattintva megjeleníthető kosarunk teljes tartalmának részletezése valamint a szállítási cimek is. A már korábban regisztrált felhasználók szintén ugyanitt felhasználhatják kedvezmény kuponjaikat, a kuponkód  beírásával a „Kedvezmények” mezőbe.
  3. Írja be e-mail címét a felkínált mezőbe, majd kattintson a „regisztráció” fülre. Az adott szövegmezőkben adja meg nevét és jelszavát, lakcím adatait, elérhetőségeit, stb. Végül kattintson a jobb alsó sarokban lévő „regisztráció” ikonra. Kérem, hogy figyelmesen adja meg adatait, mert hibás adatokból eredően meghiúsult kiszállításért felelősséget nem vállalunk!
  4. Megjelenik két oszlopban a Kiszállítási cím és a Számlázási cím, amelyek alatt lévő „frissít” szövegre klikkelve a megadott címadatokat módosíthatja, továbbá újabb címeket adhat meg a „további cím hozzáadása” gombra kattintva. Hozzáfűzni valót adhat meg a rendeléshez a legalsó bekeretezett mezőben. Továbblépés a „következő” gombra kattintva.
  5. Ebben a lépésben kerül sor a kiszállítás típusának kiválasztására a kiszállítási feltételek elolvasását és elfogadását (kis mező kipipálásával) követően amely innen egy kattintással elérhető az „elolvasom” feliratra klikkelve. Továbblépés a „következő” gombra kattintva.
  6. Még egyszer meggyőződhetünk a megrendelésünk kiszállítási díj nélküli értékéről, ezt követően kattintson a „A fentiekkel egyetértek,  továbblépek a megrendelés végleges rögzítésére” mezőre
  7. a „Megerősítem a rendelést” gombra kattintva megrendelése rendszerünkbe kerül.

 

Hibásan leadott rendelése esetén annak törlését, vagy módosítását kérheti 24 órán belül a megadott elérhetőségeink bármelyikén.

Az üzemeltető fenntartja a jogát az egyéni kedvezmények megállapítására, illetve a már megállapított kedvezmény kuponok visszavonására. A kedvezmény kuponokat kódszám formájában kapja a vásárló a  megadott elérhetőségei egyikén keresztül. A üzemeltető fenntartja a jogát a kuponok darabszámának, felhasználhatósági időtartamának, értékhatár feletti felhasználhatóságának, valamint a kupon által elérhető kedvezmény mértékének vásárlónkénti egyéni megállapításának, megadásának, visszavonásának.

 

A megrendelések feldolgozása beérkezési sorrendben, 48 órán belül történik, azok 48 órán belül elektronikus levélben visszaigazolásra kerülnek. Hibásan megadott e-mail cím, illetve a postafiók telítettsége eseté meghiúsulhat a visszaigazolás! A rendelés megerősítése után, annak megerősítésére a kiválasztott termékeket, kézbesítő munkatársunk ( továbbiakban FESTÉKÉRD.hu futár) választása esetén 3 munkanapon belül eljuttatjuk Önhöz. Postai utánvételes kiszállítás választása esetén, a Postai szolgáltatásoknak megfelelően érkezik meg az áru a vásárlóhoz.  Egyéb kiszállítási mód (pl. futárszolgálat) választására is van lehetőség, amennyiben ennek szándékát a vásárló jelzi a rendelési folyamat során, a rendelési hozzáfűznivalók szövegmezőben. Ezt követően munkatársunk a regisztrációs folyamatban megadott elérhetőségek valamelyikén felkeresi Önt egyeztetés céljából. Személyes átvételre is van mód, a rendelés 5. lépésében a „Személyesen hozom el” szöveg előtti mező re kattintva, annak kiválasztása megtörténik, a feldolgozást követően, vagy az elérhetőségként megadott telefonszámon.

FONTOS!  KISZÁLLÍTÁST, FESTÉKÉRD.hu futár választása esetén, 61 Ft/km-es áron végzünk Érd, Diósd, Tárnok közigazgatási határain kívül (Budaörs, Nagytétény, Törökbálint, Martonvásár, Biatorbágy, Herceghalom, Szh.batta, Ercsi, stb... )!Érd, Tárnok, valamint Diósd közigazgatási határain belüli kiszállítási cím.

Futárszolgálat választása esetén, a GLS díjszabásának megfelelően az áru tömegétől függő áron jutattjuk el önhöz a választott terméket.

 

Postai utánvétel 30 kg áru tömegig lehetséges. A Magyar Pota díjszabásának megfelelően.

A számla értékének és a kiszállítási díjnak a kifizetésre szállításkor,  a termék kézhezvételét követően készpénzben van lehetőség. A megvásárolt terméket postai úton (nyolc napon belüli feladással ), bontatlan állapotban visszaküldve, áll módunkban visszavenni a számla összegének visszafizetésével. A  kiszállítás díját a termék visszaküldése esetén nem áll módunkban visszafizetni!

A Számlát a kézbesített csomag tartalmazza. Kérjük győződjön meg a csomag és tartalmának sértetlenségéről annak átvétele előtt a kézbesítő jelenlétében! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt terméket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a kézbesítőnek! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre hárítjuk, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kifizetése esetén áll módunkban elindítani!

A kézbesített termékre a gyártó által vállalt, és a csomagoláson feltűntetett, szavatossági idő vonatkozik. A gyári csomagolású terméket bontatlan eredeti állapotában szállítjuk a megrendelő részére. A kiszállított termék minőségére vonatkozó reklamáció esetén minden felelősség a gyártót terheli, ill. az továbbításra kerül a gyártó felé.

 

A fogyasztót a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szerinti elállási jog illeti meg, a fogyasztó elállási szándékát írásban a elérhetőségek között megadott elektronikus levelezési címen jelezheti.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti  a megrendelt terméket. Elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli a szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetés szerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti írásban a megadott elektronikus levelezési  címeink valamelyikén, vagy Postai címünkre küldött levélben. Postai úton tett jelzés esetén azt feltétlenül ajánlottan tegye meg, továbbá ez esetben a feladás dátumát vesszük figyelembe. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével juttassa vissza címünkre. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban minden költség a vásárlót terheli, portósan (utánvéttel) küldött terméket nem áll módunkban fogadni.

A 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5§ c) pontja szerint az általunk forgalmazott termék „gyorsan romlandó” jellege miatt ( felbontott festék beszáradása, kiömlésének veszélye ) felbontott állapotban visszaküldött terméket nem áll módunkban fogadni.

A csomag cégünkhöz való beérkezését követően, videokamerával rögzítésre kerül annak felbontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése érdekében van szükség.  A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból kizárólag saját felhasználásra. (pl IP cím, látogatás időtartama, stb.) Ezen adatokat cégünk kizárólag jogilag hitelesen indokolt esetekben adja át hatóságok részére.

 

A fogyasztó által a regisztráció során megadott adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében használjuk fel, azt harmadik fél számára nem adjuk át, kivéve a kiszállításra igénybevett alvállalkozót esetét, akinek kizárólag a teljesítéséhez szükséges adatokat szolgáltatjuk. A fogyasztó adatait mindaddig tároljuk, ameddig a részéről az elérhetőségek között szereplő e-mail címre küldött, az adatainak törlésére vonatkozó írásos kérelem beérkezésének feldolgozására sor nem kerül (24 óra).

 

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) Korm. rend. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a E.P. Szolgáltató Bt által üzemeltetett FESTÉKÉRD.hu nevű webshop általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

Kovács Pál

FESTÉKÉRD.hu


főoldalfőoldal